• Delhi Ophthalmological Society

DOS General Secretaries

Dr. Prafulla Kumar Maharana

(2024-2026)

Dr. Jatinder Singh Bhalla

(2021-2024)

Prof. Namrata Sharma

(2019-2021)

Dr. Subhash Dadeya

(2017-2019)

Dr. M. Vanathi

(2015-2017)

Dr. Rajesh Sinha

(2013-2015)

Dr. Rohit Saxena

(2011-2013)

Dr. Amit Khosla

(2009-2011)

Dr. Namrata Sharma

(2007-2009)

Dr. Harbansh Lal

(2005-2007)

Dr. Jeewan S. Titiyal

(2003-2005)

Dr. Harsh Kumar

(2001-2003)

Dr. Dinesh Talwar

(1999-2001)

Dr. Lalit Verma

(1997-1999)

Dr. Atul Kumar

(1995-1997)

Dr. Mahipal Sachdev

(1993-1995)

Dr. B. Ghosh

(1991-1993)

Dr. R.V. Azad

(1989-1991)

Dr. Arun Sangal

(1987-1989)

Dr. K.P.S. Malik

(1985-1987)

Dr. P.C. Bhatia

(1983-1985)

Dr. D.K. Mehta

(1981-1983)

Dr. R. Kalsi

(1979-1981)

Dr. H.K. Tewari

(1978)

Dr. G. Mukherjee

(1976-1978)

Dr. S.K. Angra

(1974-1976)

Dr. Pratap Narain

(1973)

Dr. A.C. Chadha

(1971-1973)

Dr. S.C. Sabharwal

(1969-1971)

Dr. J.C. Bhutani

(1967-1969)

Dr. Madan Mohan

(1965-1967)

Dr. S.R.K. Malik

(1963-1965)

Dr. R.S. Garkal

(1961-1963)

Dr. Hari Mohan

(1959-1961)

+91 7042255968 Latest News Update Profile